แนะวิธีสกัด ไข้เลือดออก

แนะวิธีสกัด ไข้เลือดออก แจงวิธีการป้องกันไข้เลือดออกง่ายๆ 5 วิธี เพื่อช่วยยับยั้งการระบาดและสร้างชุมชนให้ปลอดจากไข้เลือดออก
แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกว่า ประชาชนในแหล่งชุมชนและพื้นที่เสี่ยงควรยึดปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธี 5 ป. 1 ข. ได้แก่

1.ปิด คือ ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ 2.เปลี่ยน คือ เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุก 7 วัน ตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง 3.ปล่อย คือ ปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว 4.ปรับปรุง คือ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย และ 5.ปฏิบัติเป็นประจำ คือ ขอให้เจ้าของบ้านลงมือปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย ส่วน 1 ข. คือ ขัดไข่ยุงลาย โดยขัดล้างภาชนะใส่น้ำก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย

สถานการณ์ระบาดของโรค ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ภาพรวมของการระบาดตั้งแต่ต้นปี 2556-เดือนก.ย. พบว่า มี ผู้ป่วยทั้งสิ้น 120,404 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 187.91 รายต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 108 ราย ใน 47 จังหวัด อายุ 4 เดือน-61 ปี ภาพรวมการระบาดทั่วประเทศแนวโน้มลดลง แต่บางจังหวัดยังเพิ่มขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือชุมชนป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และผู้ติดเชื้อร้อยละ 80-90 ไม่แสดงอาการ แต่แพร่กระจายโรคได้ รวมทั้งความรุนแรงของโรคยังมีหลายระดับยากต่อการวินิจฉัย

เลือดออกระบาด พบผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 2 พันรายมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย เร่งออกฉีดพ่น น้ำยาเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ช่วยกันสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้านเรือน ขณะพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัด ป่วยกว่า 6 พันราย เสียชีวิต 7 ราย

รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เร่ง ออกพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามบ้านเรือนประชาชน หลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ในพื้นที่รายล่าสุดโดยเฉพาะย่านหน้าสนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่ และบ้านเรือนประชาชน ใกล้กับโรงพยาบาลช้างเผือก ในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ตัดวงจรการแพร่ระบาด ขณะที่ทั้งจังหวัด พบผู้ป่วยไข้เลือดออก กระจาย ทั่วทุกอำเภอ มีผู้ป่วยสะสมแล้ว จำนวน 2,223 คน และยังพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ต่อเนื่องทุกสัปดาห์

โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย รายแรก เป็นหญิงวัย 19 ปี ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด และรายที่ 2 เป็นหญิงวัย 48 ปี พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 382 ราย รองลงมาอำเภอแม่ริม 152 ราย อำเภอฝาง 142 ราย อำเภอฮอด 136 ราย และยังพบผู้ป่วยกระจายทั่วทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเวียงแหง ที่ยังไม่พบผู้ป่วย

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต 10 เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ โรคไข้เลือดออก พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม แล้วจำนวน 6,537 ราย เป็นหญิง 3,592 ราย เป็นชาย 2,945 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 10- 14 ปี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยสูงสุด 2,223 ราย เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดเชียงราย พบผู้ป่วยจำนวน 1,116 ราย จังหวัดแพร่ พบผู้ป่วย 1,086 ราย เสียชีวิต 4 ราย และจังหวัดพะเยาพบผู้ป่วย 208 ราย เสียชีวิต 1 ราย

This entry was posted in news.